Product range

Thumbnail Height Pot size PriceQuantity
Taxus baccata Fastigiata Robusta potgrown - 25-30-en - p10-5-en 25/30P10.5 Offerte
Taxus baccata Fastigiata Robusta potgrown - 60-80-en - c5-en 60/80C5 Offerte

Taxus baccata Fastigiata Robusta potgrown

Offerte