Milieu

 

De zorg voor het milieu en onze omgeving is van oudsher een taak van de land -en tuinbouw. Als boomkwekers zijn we uiteraard nog nauwer verbonden met de ons omringende natuur. Ook in ons bedrijf worden extra inspanningen gedaan voor een beter leefmilieu.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet meer weg te denken in onze moderne beschaving. Door de grootte van ons bedrijf voldeed het eigen milieuregistratiesysteem niet meer en zijn wij sinds januari 2006 ingestapt in het VMS Vlaams Milieu Sierteeltplan, onderdeel van MPS. De zorg voor het milieu staat daarbij centraal. Een degelijke registratie vormt de basis voor dit systeem. De keuze van het minst milieubelastende middel en de juiste toepassing geeft een minimale belasting van het milieu. Constante bijscholing en opvolging van de wetgeving hoort bij het pakket.

In samenwerking met enkele onderzoeksinstellingen zoals het Instituut voor Landbouw -en Visserijonderzoek en het Proefstation voor de boomkwekerij wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe ziektes en plagen. Door dit gespecialiseerd onderzoek kunnen we beter ingrijpen bij een eventueel probleem.

We zijn ook aangesloten bij het Waarschuwingssysteem voor de sierteelt. Door dit systeem worden de kwekers, tuinaanleggers en Openbaar Groen op de hoogte gebracht wanneer een bepaalde parasiet zich ontwikkeld en op welke manier ze deze best kunnen bestrijden. Zeer duidelijke infofiches over de betreffende plagen vervolledigen dit systeem. Tevens is er ook aandacht voor een aantal nuttige insecten.

Volgende milieumaatregelen werden al getroffen op ons bedrijf:

Water

Herplant waterwinning
 
 • Gebruik van druppelsystemen in plaats van sproeiers voor een efficiënt waterverbruik.
 • Zuivering van afvalwater door een ondergronds meerkamersysteem met constante zuurstoftoevoer, volgens Vlarem 2 normen.
 • Opslag en verzameling van regenwater van daken en serres in een waterbassin met geïntegreerde moeraszone voor amfibieën.
 • Nieuw wateropvangsysteem met zuivering voor container- bedden (gesloten systeem aangesloten op waterbassin) is in gevorderde studiefase.
 • De zuivering van dit water geniet onze bijzondere aandacht omdat dit recirculatiewater geen nadelige invloed mag hebben op onze teelten.
 • Door deze volledige recirculatie zullen we een aanzienlijke besparing op het grondwatergebruik kunnen realiseren.

Meststoffen

Buxus meststof
 
 • Wij doen reeds vele jaren intensief proeven met gecontroleerd vrijkomende meststoffen in onze kwekerij. Als gevolg van de gunstige resultaten worden deze omhulde meststoffen nu ingezet in het grootste gedeelte van onze kwekerij.
 • We onderscheiden 2 types: Osmocote voor de containerteelt en Agroblen voor de vollegrondsteelt. Deze meststoffen zijn van fabrikant Scotts maar ook met meststoffen van andere fabrikanten worden intensief proeven gedaan.
 • Van al onze percelen worden jaarlijks in het vroege voorjaar bodemstalen genomen. Na deze analyse wordt een aangepast bemestingsschema opgemaakt. Tijdens de teelt worden extra bodemstalen genomen om bij te sturen. Op deze manier wordt de behoefte van de planten optimaal ingevuld en is er praktisch geen uitspoeling van nutriënten.

Bodem

Groenbemester
 
 • Een gezonde bodem is één van de belangrijkste factoren voor een geslaagde teelt en verdient dan ook de nodige aandacht. De meeste van onze gronden zijn Kempense zandgronden, afgewisseld met enkele percelen leemachtige grond.
 • De meeste van onze plant -en rooiwerkzaamheden gebeuren in de winter. In deze periode valt er meestal veel neerslag zodat voorzichtigheid bij grondbewerking geboden is.
 • Een voldoende hoog humusgehalte zorgt voor een betere bewerkbaarheid en bodemstructuur. Om dit humusgehalte op peil te houden gebruiken we gecertificeerde groencompost www.vlaco.be.
 • Ook het gebruik van groenbemesters zoals mosterd, bladramenas en Phacelia heeft een gunstige invloed op het bodemleven en humusgehalte. Bloeiende groenbemesters, zoals bv. Phacelia worden ook druk bezocht door bijen.

Energie

Buxus haag snoeien
 
 • Al onze productielocaties beschikken over een tweevoudig uurtarief voor elektriciteit. Beregening en waterzuivering wordt bij voorkeur ’s nachts uitgevoerd voor een optimaal rendement.
 • Voor onze motorsnoeimachines gebruiken we alkylaatbenzine : Aspen. Deze milieuvriendelijke brandstof zorgt voor een serieuze reductie van de uitstoot van giftige stoffen. Dit is gezonder voor zowel onze arbeiders als voor het milieu.
 • Vanaf het voorjaar 2009 worden de snoeimachines systematisch vervangen door nieuwe krachtige accusnoeimachines (Stihl) zonder uitstoot en lawaai.

Aanplantingen

Herplant groenproject
 
 • Op onze kwekerijen hebben we ook extra aandacht voor de omgeving. Zo zijn er een aantal dreven met inlandse eiken (Quercus robur) geïntegreerd in onze kwekerij. De enkele nadelen van deze bomenrijen wegen niet op tegen het esthetisch karakter van deze bomen.
 • Rondom onze percelen besteden we ook aandacht aan streekeigen beplanting zodat onze kwekerij mooi opgaat in het landschap. In ons grondareaal zitten ook bestaande dennenbossen die we sinds 1995 aan het omvormen zijn tot gemengde loofbossen.
 • Vele percelen zijn ook omzoomd met inheemse hagen zoals beukenhagen (Fagus en Carpinus) en Taxushagen. Deze schermen zijn een ideale schuil -en broedplaats voor vogels en dieren.
 • Eén van onze laatst uitgevoerde groenprojecten is de aanleg van een inheemse heidevegetatie op een droge berm om ook de droogteminnende fauna en flora de nodige kansen te bieden.

Afval

Op elk productiebedrijf is er afval. Door het doorgedreven sorteren kan dit afval echter perfect hergebruikt worden. Wij hebben hiervoor de laatste jaren extra inspanningen gedaan. Zo worden volgende afvalsoorten apart verzameld en verwerkt:

Herplant afvalverwerking
 
 • Groenafval wordt gemalen en uitgezeefd. Het eindproduct is een zeer humusrijke teelaarde die in de eigen kwekerij wordt herbruikt.
 • Plasticafval en papierafval van verpakkingen wordt apart opgehaald en verwerkt.
 • Lege verpakkingen van pesticiden worden apart binnengeleverd (www.phytofar.be)
 • Afvaloliën (machines) worden door een erkend bedrijf ingezameld.
 • Palletten en palletboxen worden herbruikt en oude paletten (verpakking) worden verwerkt tot brandhout.
 • Oude potten en kweektrays worden indien mogelijk herbruikt of opgehaald.
 • De beperkte restafval wordt apart opgehaald via een gespecialiseerde firma.

Het ontwikkelen van onderhoudsarme buxussoorten draagt ook bij tot een vermindering van de afvalberg. Immers wanneer er minder moet gesnoeid worden, is er ook minder afval. Vooral de laaggroeiende eigen selecties en de bodembedekkende soorten geven weinig snoeiafval.